ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  +30 26510 40300+30 69 49 44 22 22

Αν μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου του προϊόντος ο αγοραστής δεν προσέλθει να παραλάβει το προϊόν εντός του εύλογου χρονικού διαστήματος του ενός (1) μήνα από την έγγραφη ή προφορική ειδοποίησή του, τότε ο πωλητής:

α) Δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχαία, ολική ή μερική καταστροφή του προϊόντος,
β) Προβαίνει στην έκδοση τιμολογίου για τα έξοδα φύλαξης, τα οποία θα υπολογίζονται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ ημερησίως ανά προϊόν και
γ) Θεωρεί το προϊόν αζήτητο μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση της επισκευής, οπότε στην περίπτωση αυτή θα θεωρείται ότι επανέρχεται η κυριότητα του προϊόντος σ’ αυτόν άνευ οποιουδήποτε δικαιώματος αποζημίωσης του αγοραστή, και ο πωλητής θα δικαιούται να το διαθέσει με οποιονδήποτε τρόπο επιθυμεί ο ίδιος.